Tootegrupid
Kaubamärgid

TAGASTAMISÕIGUS

 

Vältimaks arusaamatusi ja vääritimõistmisi, oleme lisanud tutvumiseks Tarbijakaitseameti selgituse mõistele `garantii`.

Kaupade ostmisel ja müümisel on väga oluline teha vahet pretensiooni esitamise õiguse ja müügigarantii vahel. 

Tootele või teenusele garantii andmine on ettevõtjatele vabatahtlik, kohustuslik on järgimiseks aga tarbijate seadusega määratud pretensiooni esitamise õigus, mis ei sõltu müüjast.

Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijal õigus puudusega kauba või teenuse puhul esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast. Alati on müüjal õigus kahelda selles, kas tekkinud viga on tingitud toote puudulikust kvaliteedist või oled ise toote purunemises süüdi.

Lisaks eelkirjeldatud pretensiooni esitamise õigusele võib müüja toodetele anda lisaks ka garantii ehk võlaõigusseaduse mõistes müügigarantii. Samas on oluline teada, et mõiste garantii kasutamine teises tähenduses, kui seda käsitletakse võlaõigusseaduses, on keelatud.

Nimelt on võlaõigusseadues paragrahv 230 kohaselt müügigarantii müüja poolt antav lubadus teatud ajaperioodil pakkuda tarbijale seadusest soodsamat  seisundit. Ehk teisisõnu võib garantiiga pakkuda tarbijale suuremaid õigusi kui eeltoodud õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooniesitamise perioodi vältel.

Tarbijakaitseameti kodulehekülg: http://www.tarbijakaitseamet.ee

1. Pretensioonide esitamise õigus

1.1. Pretensioonide esitamise tingimused tulenevad Eesti Vabariigi võlaõigusseadusest ja tarnijate/edasimüüjate lepingutest Estfishing OÜ-ga.

1.2. Estfishing OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii aluseks on originaalarve. Garantiiaeg hakkab kehtima toote ja müügiarve väljastamise hetkest tarbijale.

1.3. Estfishing OÜ on kohustatud tootel esineva puuduse tekkepõhjuse väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi või saatma toote ekspertiisiks tootjale. Kui ekspertiisist selgub, et toode/detail on korras või detail/defekt ei kuulu garantii alla, tasub ekspertiisikulud klient.

1.4. Kliendi esitatud pretensioon saab rahuldatud ainult juhul, kui toodet on kasutatud üksnes selleks  ettenähtud tingimustes, ettenähtud viisil. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõikide materjali- ja tootmisvigadele kuluv töö, varuosade maksumus ja transpordikulud.

1.5. Juhul, kui Estfishing OÜ esindajal tekib kahtlus, kas seadme defekt kuulub garantii alla või nõuab toote defekti detailsemat ekspertiisi tootja, jääb lõplik otsustusõigus tootja esindajale.

2. Tootja garantii ei laiene:

2.1. Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Estfishing OÜ tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül (rulli, mis ei ole soolase vee kindel, on kasutatud soolase vee püügil, ridva hooletu käsitsemise tagajärjel tekkinud mõrad ridval, sellest tulenev ridva murdumine jne).

2.2. Toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine. 

2.3. Toote defekti ilmnemisel  on jäetud Estfishing OÜ poole poole pöördumata vaid on toodet jätkuvalt edasi kasutatud, tekitades sellega tootele suuremaid või pöördumatuid kahjustusi.

2.4. Garantiiajast sõltumatutest transpordikahjustustest ja füüsilistest vigastustest, mis on põhjustatud juhuslikult või tahtlikult toote vigastamisest või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste osakeste, muda, liiv jne poolt.

2.5. Toodet on remontinud või muutnud selleks tootja poolt mittevolitatud isik, välja arvatud juhul, kui defekt ei ole põhjustatud nende sündmuste poolt ega ole nende tagajärg.

3. Kliendi õigused

3.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. ptk, paragrahv 218(2), on kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates ostuhetkest vt. p.1.2.  Sellest kuue esimese kuu jooksul eeldatakse, et see oli olemas ostmise hetkel ning defekti iseloomu peab välja selgitama Estfishing OÜ. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, ei ole kliendil õigus nõuda selle väljavahetamist. Raha tagastamist on kliendil õigus nõuda ainult sellisel juhul, kui toote asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS ptk 11, paragrahv 222(1)).

4. Kliendi õiguste teostamise kord

4.1 Toote puuduste ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ning teatada probleemist Estfishing OÜ esindajale e-maili teel info@estfishing.ee või tel. 5689 1661. Klient peab esitama ülalmainitud ettevõttele kehtiva garantiiaja väljaselgitamiseks toote ostu kinnitava müügiarve.

4.2. Ekspertiisi teosamiseks tuleb toode toimetada Estfishing OÜ esindajale. Toote transport lepitakse alati kokku müüjaga. Toimetamise viis ei tohi tekitada Estfishing OÜ-le ebamõistlikke kulusid. Garantiijuhtumi korral teostatakse remont tasuta. Juhul kui ekspertiisi käigus ilmneb, et tegu ei ole garantiijuhtumiga, vt pt. 2, siis teostatakse remont kliendi soovil Estfishing OÜ kehtiva hinnakirja alusel.

4.3. Garantiiremont teostatakse esimesel võimalusel, kuid mõistliku aja jooksul peale käesolevates tingimustes sätestatud korra täitmist kliendi poolt.

4.4. Asendatud tootel jätkub originaaltoote garantii.

4.5. Toote garantiiremondi puhul garantiiajal, pikeneb garantiiaeg garantiiremondi teostamise aja võrra.

4.6. Garantiiremondis olevatele toodetele remondi ajaks asendustoodet ei väljastata.

 

Küsimuste korral võtke meiega ühendust info@estfishing.ee